การดำเนินกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy

|

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ได้จัดประชุม นโยบายการสร้างวัฒนาธรรม NO Gift Policy แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล จึงมอบนโยบาลให้คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลไชยบุรี งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลต่างๆ

ตามนโยบาลดั้งต่อไปนี้

  1. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  2. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ
  3. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
  4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ