การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

|
ข้อเรื่อง
01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05ข้อมูลการติดต่อ
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07ข่าวประชาสัมพันธ์
08Q&A
09Social  Network
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ  6  เดือน
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18E – Service
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
33รายงานผลตามนโยบาย No  Gift Policy
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40การขับเคลื่อนจริยธรรม
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน