คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี (พ.ศ.2566 – 2570)

|