ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี สมัยสามัญประจำปี 2565

|