ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนมพุทธศักราช  2566

|