ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (covid-19) ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคักกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  โดยการมอบชุดตรวจ ATK  ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่ง ในตำบลไชยบุรีเพื่อใช้ในการคัดกรองให้กับประชาชนในพื้นที่

|