รายงานผลการดำเเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|